Zakład Gospodarowania Odpadami EKORD Wojculewicz i Ledzion Sp.J.

99-300 Kutno
ul. Majdany 10

tel/fax +48 24 253 80 50
mobile: 609 508 005

e-mail: ekord@ekord.com.pl

 

O firmie


We  wrześniu  2005  roku  dwie  osoby  z  dużym  doświadczeniem, w  kwestii  gospodarki  odpadami,  postanowiło  założyć  firmę, która  zajmowałaby  się  kompleksową  obsługą  klientów  (wytwórców  odpadów) niebezpiecznych  i  innych  niż  niebezpieczne .
Nabyte  doświadczenie  i  znajomość  rynku  odpadów  w  Polsce,  było  wystarczającym  bodźcem,  by  sprawę  traktować  bardzo  poważnie.
Aby  zrealizować  zamierzenia, trzeba  było  spełnić  kilka  podstawowych  warunków, a  mianowicie :

  1. Zorganizować  kadrę  osób  z  odpowiednim  doświadczeniem  w  kwestiach  gospodarowania  odpadami,
  2. Znaleźć  inwestora  i  odpowiednią  lokalizację  zamierzonej  inwestycji,
  3. Uzyskać  wymagane  pozwolenia  i  decyzje  umożliwiające  prowadzenie  działalności  związanej  z  gospodarką  odpadami,
  4. Swoje  działania  związane  z  gospodarowaniem  odpadami  przenosić  również  na  wytwórców  odpadów,  z  którymi  chcemy  ściśle  współpracować.

Odnośnie  punktu  pierwszego, został  on  spełniony  niejako  z  założenia. Osoby, o  których  mowa, mają  kilkuletni  staż  pracy  w  firmach, zajmujących  się  gospodarką  odpadami. Kwestie  wykorzystania, recyklingu  jak  również  ostatecznej  utylizacji  odpadów, nie  są  im  obce .  Działania  zgodne  z  Ustawą  o  Odpadach   (z dnia 27 kwietnia 2001r., Dz. U. Nr 62, poz. 628) jak  również  ujęte  w  ustawie  Prawo  Ochrony  Środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r, Dz.U.nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), będą  podstawą  działalności  firmy .
Dzięki  wytrwałym  poszukiwaniom  i  determinacji  zespołu, punkt  drugi  również  udało  się  zrealizować. Lokalizacja  inwestycji  na  przedmieściach  Kutna,  jest  właściwa  pod  każdym  względem. Oddalenie  od  obszarów  zamieszkanych, a  równoczesne  położenie  w  centrum  Polski, to  idealne  miejsce! Również  przeznaczenie  działki, na  której  planowana  jest  inwestycja, nie  koliduje  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Kutna.

Dnia  31 marca 2006 r. uzyskaliśmy Decyzję Starosty Kutnowskiego na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem i transportem odpadów.
Właściwe  gospodarowanie  odpadami  wiązało  się  z  ich  unieszkodliwianiem, odzyskiem  oraz  szeroko  rozumianym  przetwarzaniem. Aby  zakład  mógł  w  ten  właśnie  sposób  gospodarować  odpadami  musiał  by  uzyskać  decyzję  na  procesy  wytwarzania,  transportu, odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów. Taka  decyzja  umożliwiłaby  pozyskanie  większego  grona  wytwórców  odpadów. Należy  tu  dodać, że  większość  z  nich  nie  chciała  "rozmawiać"  z  pośrednikami  odpadowymi  wiec  konieczność  działań  w  kierunku  uzyskania  nowej  decyzji  stała  się  priorytetem!
Aby  zaistnieć  w  nowych  uwarunkowaniach  i  starać  się  o  uzyskanie  decyzji  z  procesami  technologicznymi  firma  zmieniła  status  prawny  i  zaistniała  jako  Zakład Gospodarowanuia Odpadami EKORD Wojculewicz i Ledzion Spółka Jawna z  wpisem  do  KRS  pod  numerem  0000267798.

Dnia  12 października  2007  r.  Zakład  nasz  uzyskał  decyzję  Wojewody  Łódzkiego  znak SR.VI.6622-p,o,u,z,t/84/2007.
Od  tego  dnia  Zakład  mógł  kompleksowo  zajmować  się  gospodarowaniem  odpadami  dzięki  posiadanym  procesom  technologicznym  odzysku  i  unieszkodliwiania  wielu  rodzajów  odpadów. W  tym  też  czasie  Zakład  nasz  ukierunkował  się  na  unieszkodliwianie  odpadów  szczególnie  uciążliwych  dla  środowiska  takich  jak  przeterminowane  odczynniki  chemiczne  i  inne  odpady  z  grupy  odpadów  niebezpiecznych. 

Na przełomie listopada i grudnia 2008 r. nasza firma stała się właścicielem posesji na której prowadzona jest działalność ZGO EKORD. Stworzyło to nowe możliwości związane z rozszerzeniem zakresu świadczonych usług w kwestii gospodarowania odpadami. Już teraz zaczęliśmy przygotowania do właściwego zagospodarowania naszego terenu . Planujemy uszczelnienie znacznego obszaru terenu w celu prowadzenia procesu bioremediacji odpadów typu zanieczyszczona gleba i gruz. Zajmiemy się również odpadami o konsystencji szlamów i "błota" z którymi to wiele zakładów ma wielki problem. Dodatkowo wprowadzimy do zakresu naszych usług szeroko rozumiany proces korekcji pH odpadów co spowoduje właściwy środowiskowo i ekonomicznie sposób kierowania strumieniem odpadów od jego wytwórcy do finalnego wykorzystania bądź unieszkodliwienia.

 
© copyright EKORD 2008